Strona Główna

transport

W dzisiejszych czasach bardzo dokładnie widać zapotrzebowanie na transport. Coraz więcej jest potrzebnych kierowców, coraz więcej jest wynalazków technologicznych. Potrzeby transportowe wynikają z istoty potrzeb ludzkich – z potrzeby ruchu, z naturalnej ruchliwości komunikacyjnej. Potrzeby transportowe związane są z realizacją określonych celów, zadań i zamierzeń.

Wiążą się one nierozerwalnie z produkcyjną i społeczną działalnością człowieka. Związane są z funkcjonowaniem gospodarki narodowej i organizacją życia społecznego. Potrzeba przemieszczania przekształciła się w potrzebę zorganizowanego i celowego przemieszczania ładunków, osób i wiadomości przez przeznaczone do tego celu środki i urządzenia transportowe. Postęp techniczny i ekonomiczny sprzyjał rozwojowi gospodarczemu, zwiększając skutecznie obszary wyboru konsumenta usług transportowych.

Potrzebę transportową można określić jako zgłaszaną przez gospodarkę narodową i społeczeństwo potencjalną, wyodrębnioną ofertę przemieszczania osób, ładunków i wiadomości w danym okresie na określoną odległość.