Węgle kopalne

węgiel

Węgle kopalne są jedną z odmian skał osadowych.W skład węgli kopalnych wchodzą głównie pierwiastki: węgiel, wodór i tlen oraz azot i siarka. Zawierają one także substancje mineralne (krzemiany, siarczki, węglany i in.), a także minimalne ilości pierwiastków tzw. rzadkich (m.in.

german, gal, wanad, uran, arsen). W tworzeniu się węgla kopalnego rozróżnia się 2 fazy: biochemiczną i geochemiczną. W fazie biochemicznej nagromadzony materiał roślinny ulegał rozkładowi przy współudziale drobnoustrojów, w wyniku czego wzbogacił się w pierwiastek węgiel. W fazie geochemicznej w przeobrażonej masie roślinnej, przykrytej skałami osadowymi (piaskiem, iłem), zachodziły reakcje chemiczne prowadzące do usunięcia składników lotnych i koncentracji pierwiastka węgla.

Proces wzbogacania nagromadzonej masy roślinnej w pierwiastek węgiel, zwany uwęglaniem, odbywał się z różną intensywnością i decydował o powstaniu różnych rodzajów węgla kopalnego.