Transport hydrauliczny

transport

W kopalniach węgla kamiennego praktycznie stosowane są dwa podstawowe systemy transportu spoiw mineralnych: pneumatyczny i hydrauliczny oraz ich kompilacje, które posiadają określone zalety i wady. Idea transportu hydraulicznego spoiw mineralnych z powierzchni do podziemnych wyrobisk górniczych polega na przygotowaniu zaczynu spoiwowego o takiej konsystencji, która umożliwi jego transport z powierzchni kopalni rurociągami wysokociśnieniowymi do miejsca stosowania.

Hydrauliczny system transportu mineralnych spoiw z powierzchni kopalni wymaga dokładnego określenia: własności reologicznych zaczynu spoiwowego, sposobu modyfikacji konsystencji w miejscu stosowania oraz wpływu stosowanych modyfikatorów na zmianę właściwości fizykomechanicznych zaczynu spoiwowego i stwardniałego zaczynu spoiwowego posiadającego w pełni uformowaną strukturę i właściwości.

W przypadku gdy ciśnienie hydrostatyczne uzyskane w szybie jest mniejsze od strat ciśnienia wynikających z wielkości oporu instalacji transportowej na odcinku poziomym i konfiguracji trasy transportowej, zachodzi konieczność włączenia do instalacji transportowej dodatkowo odpowiedniej pompy.