Transport hydromechaniczny

transport

Idea transportu hydromechanicznego polega na przygotowaniu zaczynu spoiwowego o odpowiedniej konsystencji, a następnie jego transportowaniu przy użyciu pomp. Transport hydromechaniczny spoiw mineralnych może być realizowany w dwóch wariantach: z powierzchni kopalni lub z poziomu wydobywczego. Do problemów transportowych należy określenie: rodzaju i wielkości ciśnienia pompy, maksymalnej odległości transportowanego materiału, rodzaju stosowanych rurociągów i sposobu ich łączenia, sposobu dozowania modyfikatora, ilości i sposobu mieszania aktywatora z zaczynem spoiwowym w celu uzyskania jednorodnej mieszaniny, czasu zmian właściwości reologicznych zaczynu spoiwowego, sposobu czyszczenia rurociągu transportowego i miejsca gromadzenia wody po płukaniu rurociągu, czynności w przypadku awarii rurociągu itp.

Transport hydromechaniczny z powierzchni polega na przygotowaniu na powierzchni kopalni zaczynu spoiwowego o takiej konsystencji, aby można go było transportować za pomocą pomp wysokociśnieniowych.